Algemeen | KiVa | Foto's | Activiteiten | Nieuwsflash | Klassen | Schoolsport | Blazersklas | Schrijfdans | Oudercomité | Kangoeroewerking | Privacy Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  Algemeen  > Opvoedingsproject

 

Welkom

 

Ontstaan De Verrekijker

 

Opvoedingsproject

 

Algemene Info

 

Schoolbestuur

 

Schoolteam

 

Schoolraad

 

Oudercomité

 

Klassenraad

 

Leerlingenraad

 

CLB

 

Infobrochure 2023-2024

 

Ons contacteren

 

Opvoedingsproject


Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de
uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord  onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.  Onze inspiratie vinden wij in  het evangelie en in de katholieke traditie. 

Vanuit ons  christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 •            het unieke van ieder kind,

 •            de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,

 •            verbondenheid en solidariteit met anderen,

 •            vertrouwen in het leven (hoop),

 •            genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,

 •            openheid, respect en zorg voor mens en natuur,

 •            verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,

 •            vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,

 •            zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

 •           

De eerste en belangrijkste doelstelling van iedere school is de kinderen goed en degelijk onderwijs aanbieden. Het basisonderwijs stelt zich als doel de kinderen een aantal basisvaardigheden bij te brengen zodat zij hun verstandelijke ontwikkeling verder kunnen ontplooien. Denken we maar aan leren lezen, schrijven, leren rekenen, ... We spreken dan over de school als leerinstelling.

Het verwerven van die basisvaardigheden verloopt voor alle kinderen niet even vlot. Vandaar dat wij het als onze plicht zien rekening te houden met de mogelijkheden, maar eveneens met de beperkingen van elk kind. Wij willen rekening houden met kinderen die leermoeilijkheden of leerstoornissen hebben, maar ook met kinderen die veel minder tijd nodig hebben dan andere kinderen om leerstof te verwerven. Daarom streven wij naar een, in de mate van het mogelijke, individuele begeleiding van elk kind. Daarom ook werken we met een kindvolgsysteem, en wordt op geregelde tijdstippen in MDO-vergaderingen de verdere aanpak van een individueel kind of van een groep kinderen besproken. In dit opzicht hechten we veel belang aan werken met differentiatiegroepen en niveaugroepen. Zo werken veronderstelt een andere benadering van lesgeven. Kleinere groepen betekent meer zelfstandigheid geven aan kinderen. Vandaar dat hoekenwerking en contractwerk bij ons ingang gevonden hebben. Dit veronderstelt tevens van leerkrachten dat zij bereid zijn mee te evolueren zodat nieuwe ideeën en methoden een kans krijgen om binnen te school te worden uitgeprobeerd. Een “progressieve” school in de positieve betekenis van het woord.  

Erbij horen... zich geborgen weten... zich thuisvoelen... allemaal uitdrukkingen die ons vertellen dat we het fijn vinden om erbij te zijn en dat de andere leden van de groep ons aanvaarden zoals we zijn. Willen we werken aan een goed leefklimaat op school, dan moeten we leren rekening houden met zowel de sterkere als de minder sterke kanten van ieder van ons. We willen een klimaat scheppen waarbij we vertrouwelijk met elkaar kunnen omgaan, waar wij ons mogen tonen zoals we zijn, waar wij elkaar vragen mogen stellen en waar bijgesprongen wordt waar nodig is. 

 

Dit neemt echter niet weg dat er geen duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden. Om als een fijne schoolgemeenschap te kunnen functioneren, hoort iedereen te weten aan welke regels hij zich dient te houden en engageert elkeen zich om deze ook na te leven. Op die manier willen wij de kinderen een plaats aanbieden waar het goed voor hen is om te zijn en waar ze bijgevolg graag naar toekomen.

 

De Verrekijker wil beide aspecten verzorgen : degelijk christelijk geïnspireerd onderwijs bieden in een sfeer van warmte, vriendschap en geborgenheid, zodat kinderen zich echt thuis voelen op school en zo graag tot leren komen.

 

De Verrekijker wil..

-   een school zijn waar het uniek-zijn van elk kind gerespecteerd wordt,
waar elk kind gelijke kansen krijgt, zijn eigenheid kan behouden en zijn totale persoonlijkheid kan ontplooien.

-   een leerschool zijn,
waar kennis bijgebracht wordt over de wereld rondom het kind als voorbereiding naar  zelfstandig leven en werken.  We willen kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden door het leerprogramma tot in de puntjes te verzorgen.

-   een school van het hart zijn,
waar elke leerkracht streeft naar een 'THUIS' in de klas, zodat het kind zich goed voelt en graag naar school komt, waar elke leerkracht een luisterend en meevoelend oor en hart heeft voor elk kind.

- een vakconcept BWO aanbieden:
Bijdragen tot een evenwichtig geheel door:

 • het aanbieden van motorische basisvaardigheden

 • een gezonde, fitte n veilige levensstijl aanleren (bewegingsdoelen)

 • streven naar een positief zelfbeeld

 • ontwikkelen van sociale vaardigheden (persoonsgebonden doelen)

+ opvoeden tot competente en enthousiaste bewegingsparticipanten door naschoolse sportactiviteiten te integreren

-   een school zijn waar sociaal-voelende mensen gevormd worden,
waar de diep-menselijke waarden als verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, dienstbaarheid.... een klimaat scheppen om te komen tot relatiebekwaamheid tegenover de anderen.

-   een creatieve school zijn,
die de waardering voor het culturele stimuleert door film, toneel, museumbezoek, creadagen, lessen manuele vaardigheden en expressie aan te bieden.

-   een school zijn waar opgevoed wordt tot zelfstandigheid,
door differentiatie binnen de klas, het aanbieden van contractwerk en het bijbrengen van een goede leerhouding.

-   een school zijn die openstaat voor andere participanten,
een school zonder drempels: waar ouders, oudercomité, schoolbestuur, schoolraad, directie, leerkrachten en kinderen door dialoog en openheid een sfeer creëren van overleg en vertrouwen.

-   een school zijn waar mens en wereld religieus geduid en beleefd worden;
daartoe is het evangelie onze inspiratiebron, zo werken we mee aan de christelijke ontplooiing van onze kinderen door levensechte catecheselessen, kindvriendelijke vieringen, solidariteitsacties en het beklemtonen van evangelische waarden zoals soberheid, eenvoud, verzoening, aandacht voor zwakken,…

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |