Algemeen | KiVa | Foto's | Activiteiten | Nieuwsflash | Klassen | Schoolsport | Blazersklas | Schrijfdans | Oudercomité | Kangoeroewerking | Privacy Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  Algemeen  > Algemene informatie

 

Welkom

Ontstaan De Verrekijker

Opvoedingsproject

Algemene Info

Schoolbestuur

Schoolteam

Schoolraad

Oudercomité

Klassenraad

Leerlingenraad

CLB

Infobrochure 2022-2023

Ons contacteren

Organisatie


Openstellen van de school
De school is open gedurende de vijf werkdagen. De school is gesloten op woensdagnamiddag, tijdens de vakantieperiodes, op facultatieve verlofdagen en op dagen van pedagogische conferenties voor de leerkrachten.

De lessen worden gegeven van 8.30 u. tot 12.05 u. in de voormiddag
en van 13.30 u. tot 15.20 u. in de namiddag.

De school is open vanaf 8.15 u. Er is dan toezicht op de speelplaats.
Voor 08.15 is er opvang in ’t Ballonneke, St-Laurentiusstraat 17A

's Namiddags is de school open vanaf 13.10 u.  

Speeltijden
voormiddag :  10.10 u. - 10.25 u.
namiddag:      14.20 u. - 14.30 u.

Middagmaal
Vanaf de eerste schooldag kan men op school boterhammen blijven eten. 
Kostprijs: € 1 per middag, drank naar keuze inbegrepen.
Betalingen gebeuren met maandelijkse overschrijving!
Drank :  melk, chocomelk, plat water, bruiswater.

Eigen drank brengen we niet mee naar de refter. Eigen drank  (geen drankkartonnetjes!) kan enkel tijdens de speeltijden. Op de speelplaats is een drinkwaterfonteintje aanwezig. Omdat we het afval willen beperken, is ook een brooddoos (naamtekenen a.u.b.) verplicht.

Leerkrachten noteren dagelijks de kinderen die blijven eten.

Het middageten verloopt in twee beurten. Het is een aandachtspunt dat de kinderen ruim voldoende de tijd krijgen om te eten. De kinderen zijn heel de middagpauze onder toezicht.

De voor- en naschoolse opvang
Voor opvang kan u terecht bij ’t Ballonneke, St-Laurentiusstraat 17A. U kan hen bereiken op 03/755.26.36 of 0479/80.74.96 of per mail via buitenschoolse@vzwballonneke.be.

Na de schooluren organiseert de school studiebegeleiding vanaf het 2de leerjaar. De studie gaat door op maandag en donderdag en telkens van 15.30 tot 16.30. De prijs bedraagt € 1,40 per dag studie.

Het schoolverkeer
Na het einde van de lessen zijn er begeleide rijen tot :

 • kruispunt Drieshoekstraat ( 12.05 op ma, di, do en vrij )

 • kruispunt Kieldrechtsebaan ( 15.20 op ma, di, do en vrij / 12.05 op woe )

 • voet- en fietsweg Berkenboomstraat – Hoeve van Carena ( roos paadje )

De kleuters worden o.l.v. een leerkracht verzameld in de wachtzone aan de zijkant van de nieuwe toegangsweg. U kan hen daar ophalen.

Als u uw kind van de lagere afdeling komt ophalen, kan dit op de parking van de sporthal Carena.

De schoolomgeving heeft een snelheidsbeperking van 30 km/u.

Wees een voorbeeld voor uw kinderen, want jong geleerd is oud gedaan !

Voor ouders die hun kind(eren) te voet brengen en halen

 • Neem de route die het kind later, als het alleen kan gaan, ook moet nemen. Zo geraakt het bekend met de meest geschikte route en zal het beter bekend zijn met de verkeerssituatie op die weg.

 • Kijk samen uit bij het oversteken. Gebruik zebrapaden.

 • Maak de afspraak dat kinderen bij je blijven op het voetpad: niet vooruit laten hollen, niet achterblijven,niet spelen op de stoep…

 • Kinderen jonger dan 8 à 9 jaar laat je het best niet alleen oversteken.

Voor ouders die met hun kinderen van en naar school fietsen

 • Als jij je kind achterop de fiets naar school brengt, zorg dan voor een veilig zitje en stevige voetsteunen. (Dat is ook wettelijk verplicht…)

 • Fietshelmen heb je in alle maten en kleuren: gebruik ze!

 • Praat met je kind over veilig gedrag achter op de fiets: stilzitten en voeten op de steunen houden.

 • Als je samen fietst, rijd jij dan aan de kant van het rijverkeer en je kind aan de rand van de stoep.

 • Fiets je samen met je (jonge) kind? Fiets dan een kruispunt enkel over, als er geen rijverkeer aankomt of als het nog veraf is.

 • Zorg dat de fiets steeds in orde is! Denk aan: verlichting, remmen, de bel reflectoren. Kan het kind met de voeten aan de grond: staat het zadel niet te hoog?

 • Probeer steeds goed zichtbaar te zijn in het verkeer, zeker bij donker/mistig weer.

 • Kinderen die alleen naar school fietsen, plaatsen hun fiets ook in het fietsenrek. Zij stappen met de fiets aan de hand over de speelplaats.

Voor ouders die hun kinderen met de auto brengen en halen.

 • Breng jij je kind met de auto naar school? Kom jij je kind met de auto van school halen? Zet dan je auto niet zo neer, dat de situatie onoverzichtelijk wordt voor jouw en voor andermans kinderen. Parkeer enkel op plaatsen waar parkeren is toegelaten.

 • Laat je kind altijd uitstappen aan de kant van de stoep. Jonge kinderen leer je dat zij pas mogen uitstappen wanneer jij dat zegt.  Oudere kinderen moeten weten dat zij goed moeten uitkijken vooraleer het portier te openen (aan de kant van de huizenrij).

 • Laat de motor van je auto niet onnodig draaien voor de schoolpoort.

 • Praat met je kinderen over veilig gedrag in de auto. (GORDEL!)

VERKEERSVEILIGHEID moet de zorg zijn van IEDEREEN!

De organisatie van oudercontacten

Er is een info-avond voorzien in de eerste helft van september.
Halverwege én op het einde van het eerste semester (eind januari of begin februari) is er gelegenheid tot een individuele bespreking met de klastitularis.
Eind juni volgt opnieuw een individueel oudercontact, waarbij het eindrapport wordt besproken. Ook voor kleuters voorzien wij een individuele bespreking; de juf laat u tijdig weten wanneer dit kan doorgaan.

We willen ook het belang van het klassikale oudercontact onderstrepen. Heel wat praktische info en belangrijke weetjes worden meegedeeld, zodat de kans veel geringer is dat u in de loop van het schooljaar voor verrassingen of onduidelijkheden komt te staan. Op de klassikale info-avonden wordt door de klastitularis immers gedurende 1 à 1,5 uur uitleg gegeven over klasafspraken, grote lijnen in het leerstofaanbod, bijzondere activiteiten, de specifieke werkwijze in de klas, huiswerk, de manier van evalueren, enz...

Nadien is er mogelijkheid om een kopje koffie te drinken in de eetzaal. U kan dan desgewenst nog een praatje maken met de directeur, leerkrachten, andere ouders en/of met mensen van het oudercomité.

Wanneer u in de loop van het schooljaar een onderhoud wenst met een leerkracht, laat u dat het liefste via de schoolagenda op voorhand weten, zodat de leerkracht zijn/haar planning hierop kan afstemmen. U kan de leerkracht uiteraard ook mondeling even informeren wanneer een langduriger onderhoud zou passen. U kan hiervoor ook eerst contact opnemen met de directeur, die dan verder zal coördineren.

Tijdens de schooluren gaan ouders nooit rechtstreeks naar de klas, maar steeds eerst bij de directeur.

Praktisch:

Bij de inschrijving van de leerlingen dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. In de meeste gevallen is het trouwboekje voldoende, het geboortebewijs of een ander officieel document is ook goed. Wij geven de voorkeur aan de SIS-kaart, omdat daarop het rijksregisternummer vermeld staat: dat nummer hebben wij nodig.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Alle nieuw ingeschreven kinderen worden vermeld in een aanmeldingsregister. Dit wordt door de ouder(s) ondertekend ter akkoordverklaring van het pedagogisch project van de school en van het schoolreglement.

Het Schoolreglement en het Opvoedingsproject vormen samen een toetredings-contract. Dit houdt in dat slechts na een schriftelijke instemming met de inhoud van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie kan overgegaan worden tot het inschrijven van de leerling in de school. De bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie zijn bijgevolg afdwingbaar.

 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8).

Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met inachtneming van:

 • de beschikbare ondersteunende maatregelen;

 • een overleg binnen de schoolraad;

 • een advies van het CLB dat de school begeleidt.

De kleuters van 2 ½ jaar welke nog niet naar school gaan, kunnen steeds worden ingeschreven.

Krachtens het besluit van de Vlaamse regering mogen kleuters worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving; ofwel:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie

 • de eerste schooldag na de herfstvakantie

 • de eerste schooldag na de kerstvakantie

 • op 1 februari

 • de eerste schooldag na de krokusvakantie

 • de eerste schooldag na de paasvakantie

 • de eerste schooldag na Hemelvaart (nieuw sedert schooljaar 2005-2006).

Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn, zelfs niet op proef; ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden overschreden.

Graag ook uw aandacht voor het volgende:

Vanaf 5 jaar is jullie kind leerplichtig en dus wettelijk verplicht om de lessen te volgen.

De kinderen die in onze kleuterafdeling zijn ingeschreven, zullen automatisch ook ingeschreven worden in onze lagere afdeling, op het moment dat zij het eerste leerjaar aanvangen.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen of een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het  advies van de klassenraad en van het C.L.B.

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en alle vakonderdelen te volgen.

De leerlingen nemen op een respectvolle manier deel aan alle gebed- en sacramentele vieringen in schoolverband. Ook de proeven hieromtrent worden door iedereen gemaakt. Er kan eventueel een uitzondering gemaakt worden voor anders gelovigen, wat betreft de sacramentele vieringen.

Ook om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |