Algemeen | KiVa | Foto's | Activiteiten | Nieuwsflash | Klassen | Schoolsport | Blazersklas | Schrijfdans | Oudercomité | Kangoeroewerking | Privacy Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  De Verrekijker

 

Welkom

 

Ontstaan De Verrekijker

 

Opvoedingsproject

 

Algemene Info

 

Schoolbestuur

 

Schoolteam

 

Schoolraad

 

Oudercomité

 

Klassenraad

 

Leerlingenraad

 

CLB

 

Infobrochure 2023-2024

 

Ons contacteren

 

Onze school kreeg een naam..
het ontstaan van "De Verrekijker"

 

Korte historiek


Een goed jaar geleden werd op de leerlingenraad van de Vrije Basisschool Verrebroek de vraag gelanceerd waarom onze school “geen naam” heeft, en “of we er één mogen bedenken?”.
Die vraag zette een heel proces in gang. Talrijke suggesties passeerden de revue, talloze creatieve ideeën borrelden naar boven. In de klassen werd tijd vrijgemaakt om een zo goed mogelijke naam te bedenken, om ideetjes voor een passend logo aan te reiken. We besparen u de soms hilarische voorstellen. De leerkrachten onderling waren er mee bezig en wogen een aantal voorstellen af. De naamkeuze kwam ook aan bod op bijeenkomsten van het oudercomité, de schoolraad en het schoolbestuur. Er werd gewikt en gewogen met de nodige kritische zin. We voerden een eerste selectie van mogelijke namen door. Een korte enquête in de “Flipper”, het schoolkrantje, bracht uitsluitsel. Maar liefst 95% van onze gezinnen verkoos “de Verrekijker” als roepnaam van de school. Voor de vormgeving van het logo kregen we de gewaardeerde steun van mevr. Kristien Baeyens en dhr. Freddy de Kindt (Nieuw-Namen) zorgde voor de technische realisatie.

Symboliek


De naamkeuze is een geslaagde keuze, omdat je er zowel de historische link met “Verre-broek” in herkent én omdat de naam op een beeldende wijze de filosofie van onze school weergeeft. Een korte toelichting.

Het woord “Verre” zorgt uiteraard voor een onmiddellijke link met Verrebroek. Verrebroek, het dorp dat gegroeid is uit een nederzetting die zich op de zandrug ten noorden van het moeras (“het broek”) bevond en die nabij de waterloop “de Verre” gelegen was. Wie interesse heeft in een uitgebreidere historische achtergrond, verwijzen we graag naar het boek “Verrebroek, broek aan de Verre” onder de eindredactie van A. Van Bogaert (1990).

Een verrekijker dient, zoals gekend, om wat veraf is dichterbij te zien. Om wat je interessant lijkt uit te vergroten. We willen kinderen boeien en wijzen op wat we de moeite waard vinden.
Een verrekijker, om zaken beter in detail te kunnen zien. We willen kinderen hulpmiddelen aanreiken om nauwkeuriger naar hun omgeving dichtbij én veraf te kijken. Een klare kijk op de wereld.
Een verrekijker, om kinderen ook vér te leren kijken, op langere termijn, om zicht te krijgen op wat veraf ligt. We willen een hulp zijn om jullie kinderen te begeleiden naar wat nog verderaf ligt, mee met hen op weg gaan, hen stap voor stap mee helpen groeien. De toekomst tegemoet.
Een verrekijker, om wat nog wazig en troebel lijkt, langzaam maar zeker scherper te stellen. We willen kinderen proberen helpen om de soms moeilijke leerstof helder te leren beheersen.
Een verrekijker, om soms beter te kunnen genieten van wat je mooi vindt doordat je het beeld soms verrassend dicht bij je kan inzoomen. We willen oog hebben voor wat mooi is, we willen de zaken ook eens op een verrassende manier benaderen. Zo zal blijken dat niet alles vanzelfsprekend is. Bewondering en verwondering.
Bij dit alles hoort echter een belangrijke kanttekening. Een verrekijker is slechts een instrument, een handig hulpmiddel: er door kijken en hem hanteren moet je zélf doen

Verrekijkers heb je in vele maten en gewichten. Wij willen echter een verrekijker zijn met grote V. Niet zomaar de eerste de beste. Kwaliteit. Dat klinkt ambitieus, maar dat willen we ook zijn. We willen uw kinderen kwalitatief onderwijs aanbieden, in (infrastructurele) omstandigheden die voorlopig soms wel wat soepelheid en organisatorische ingrepen vergen. Maar ook wij houden onze verrekijker in de aanslag en kijken de toekomst hoopvol tegemoet.

De Verrekijker, met hoofdletter, heeft een eigen naam en een eigen gezicht. Hoofdletters gebruik je om het belang van iets te onderstrepen. We zijn ons bewust van onze belangrijke taak als school, als jullie partner in de opvoeding van jullie kinderen.

Kinderen willen gezien worden, herkend en erkend. Want daar groeien ze van. We willen kijken naar en omkijken naar elk kind. We willen kinderen gaarne zien, vanuit het hart, want dat is pas écht zien. Opvoeden heeft ook te maken met zien, waarnemen, degelijk observeren, gericht nazien en controleren zelfs, bewonderen, toezien, … maar steeds vanuit het hart. Opvoeden heeft te maken met mogelijkheden en kansen zien in ieder ander. Dan zie je immers de schat in elk-ander!
Soms moeten we ons ook focussen op wat nog niet zo goed vlot, om de kinderen vooruit te kunnen helpen, om ieder zo goed als mogelijk groeikansen te geven. Daarbij willen we ieder in zijn waarde laten en zeggen we: “hé, ik zie jou zitten!”

In het katholiek onderwijs vinden we daartoe ook inspiratie en kracht bij Jezus, bijvoorbeeld in het verhaal van de roeping van Matteüs (Mt9, 9-13). Jezus ziet iemand zitten bij het tolkantoor. De man heeft een naam: Matteüs. Jezus spreekt Matteüs aan: ‘Volg mij’. Matteüs voelt zich geroepen. Hij ‘staat op’ en volgt. Er gebeurt bovendien iets heel merkwaardigs. Het volgen is wederzijds, want Jezus gaat aan tafel in het huis van Matteüs. Hij eet er, samen met de tollenaars en de zondaars. Jezus en zijn leerlingen volgen Matteüs in zijn milieu, zijn leefwereld. Het verhaal illustreert Jezus’ manier van omgaan met mensen. Zijn manier van zien doet mensen opstaan. Ze hoeven niet mee ‘neer te zitten’. Ze mogen tot hun recht komen, rechtop. In Jezus is zichtbaar wie God is: Jahwe, ‘ik-zal-er-zijn-voor-jou’. ZIEN, gaarne zien, doet mensen opstaan en groeien. Zij mogen er zijn. Dat is de kern van een christelijk opvoedingsproject. Dat is de essentie van een katholieke school.

“ DE VERREKIJKER… DAT HEB JE GOED GEZIEN! “

Logo


We kozen een groene kleur. De geschiedenis van de mens begon in het groen, in het bos en op de weiden. Onze ogen zijn dus helemaal ingesteld op groen. Daarom is deze kleur voor ons zo normaal, zo vertrouwd, zo veilig en zo rustig. Vermits groen staat voor veiligheid is het ook het onderste licht van het verkeerslicht. Alle mededelingen die naar veiligheid en dienstverlening verwijzen zijn ook groen, denk maar aan het signaleren van nooduitgangen en eerstehulpposten. In die optiek zijn wij enkele jaren geleden ook gestart met “groene punten”: kinderen met leermoeilijkheden kunnen, in samenspraak en overleg met de ouders, een gedeeltelijk aangepast leertraject volgen, afhankelijk van de individuele noden. Zij krijgen dan een evaluatie en rapportering in de vorm van “groene punten”.
Groen, de kleur van hoop, groei, leven, harmonie, zorg voor de natuur, toekomst. Groen is kalmerend en verfrissend. Groen werkt ontspannend en verzachtend en geeft kracht en energie. Groen is de kleur bij uitstek voor “werkkamers” aangezien het de concentratie bevordert. Wie zich groen als lievelingskleur toeeigent, houdt van de natuur en van het leven, van rust en orde. Deze personen zijn meestal opgewekt, spraakzaam, taai, vasthoudend en betrouwbaar. Ze houden van vrijheid, warmte en gezelligheid.
Wist je dat wanneer je je ogen wilt ontspannen best naar groen staart? Groen versterkt het gezichtsvermogen en dit wist keizer Nero ook, want voor deze reden droeg hij een soort brilletje met ‘glazen’ van groene smaragd.
In de Katholieke Kerk heeft het liturgisch gewaad groen als hoofdkleur: bijna het hele kerkelijk jaar door. Groen geeft uitdrukking aan de hoop en de terugkerende vruchtbaarheid van de natuur. Voor moslims is groen de kleur van de oase, daarom is voor de mantel van Mohammed groen gekozen. Het symboliseert inzicht, wijsheid en toewijding. Vele vrome moslims zullen uit nederigheid dan ook nooit groen dragen. Voor de Chinezen betekent groen een lang leven.
Het logo staat in een groene band. Een band die verbondenheid symboliseert. Op ons briefpapier loopt die band door na “De Verrekijker”: we blijven onze oud-leerlingen nog wel een poosje verder opvolgen; hoe doen ze het in de secundaire school? Oud-leerlingen zien we ook graag nog een keertje terug op onze school, voor een bezoekje, op de Tuinfeesten, …
De letters in het logo zijn wit gevuld. Wit staat voor zuiver en dynamisch. Wit is de kleur van de waarheid, onschuld en reinheid. Het is kalm, koel, tijdloos maar ook dynamisch en bevorderlijk voor de creativiteit. Wit staat voor onbegrensde mogelijkheden, onuitputtelijke energie en levenskracht. Wit in combinatie met een andere kleur oogt fris en levendig. Niet dat wij onbegrensde mogelijkheden hebben, integendeel zelfs, maar we willen de lat wél hoog leggen.

Wat opvalt, is de grote “V”. Een soepele letter die eruit springt. De letter V staat in een kadertje: het is het symbool van “een vinkje zetten”: “het is dik in orde!”. De Verrekijker is OK!
De letter V kan ook als afkorting gezien worden voor positieve aspecten die wij belangrijk vinden: Vrede, Vreugde,Verdraagzaamheid, Vriendschap, Veiligheid, Vitaliteit, Vooruitgang, …

In het logo zitten 6 smiley’s verwerkt. Een smiley is universeel herkenbaar en hedendaags. Het logo start met 3 lachende smiley’s, de drie jaren in de kleuterafdeling. De 6 gezichtjes verwijzen naar onze 6 klassen in de lagere school.
Het zijn lachende gezichtjes, al is het niet steeds rozengeur en maneschijn. Maar het basisgevoel is positief, blij, geamuseerd. Een lachende, gezonde smiley: het aloude moto “een gezonde geest in een gezond lichaam” indachtig. Verstandelijke, emotionele, sociale en motorische ontwikkeling!
De laatste smiley is een knipoog: “wij weten het samen wel!”
De gezichtjes evolueren van klein naar groot, om de groei van de kinderen weer te geven. Zowel hun lichamelijke groei, als hun verstandelijke groei, als hun groei in menswording.
Wij van “De Verrekijker” zien het alvast goed zitten!

“ DE VERREKIJKER… DAT HEB JE GOED GEZIEN! “

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |