Algemeen | KiVa | Foto's | Activiteiten | Nieuwsflash | Klassen | Schoolsport | Blazersklas | Schrijfdans | Oudercomité | Kangoeroewerking | Privacy Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  Algemeen  > CLB

 

Welkom

 

Ontstaan De Verrekijker

 

Opvoedingsproject

 

Algemene Info

 

Schoolbestuur

 

Schoolteam

 

Schoolraad

 

Oudercomité

 

Klassenraad

 

Leerlingenraad

 

CLB

 

Infobrochure 2023-2024

 

Ons contacteren

 

Onze samenwerking met het CLB


Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het CLB Waas en Dender, Ankerstraat 63 te 9100 Sint-Niklaas. De leerlingenbegeleiding voor onze school wordt verzorgd door vanuit de vestiging Beveren:


CLB Waas en Dender- vestiging Beveren
Ciamberlanidreef 80A
9220 Beveren-Waas
tel. 03/316-20-20
e-mail: beveren@vclbwaasdender.be


Het CLB-team voor onze school bestaat uit:

       -
Onthaalteam = Sanne De Tender
       - Medisch team = Eva Peirsman ( arts) + Kristel Rotthier ( verpleegster )


Het CLB moet bijdragen tot het welbevinden van de leerlingen heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding situeert zich op 4 domeinen:
- het leren en studeren ( aandacht, werkhouding, leerproblemen, ... )
- de onderwijsloopbaan ( studiekeuze, onderwijslandschap, ... )
- de preventieve gezondheidszorg ( vaccinaties, relaties, seksualiteit, ... )
- het psychisch en sociaal functioneren ( faalangst, depressie, zelfbeeld, rouw, ... )

Het CLB werkt vraaggestuurd - dat wil zeggen op verzoek van de leerling, de ouders of de school - behalve voor de begeleiding die verplicht is. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan. De begeleiding van het CLB is onafhankelijk, gratis en discreet. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Er is regelmatig overleg voorzien tussen school en CLB. We bekijken dan samen de ontwikkeling van de kleuters, we signaleren ontwikkelingstekorten of achterstanden, zoeken naar geschikte handelingsplannen, bekijken leervorderingen, leertekorten, sociale problematieken, … Samen met het CLB wordt ook gewerkt rond “leren leren” en rond de studiekeuze naar het secundair onderwijs toe. Het CLB werkt met relevante informatie die over leerlingen in de school aanwezig is ( bv leerlingvolgsysteem, schooldossier, ... ) net zoals de school relevante informatie over de leerlingen in begeleiding bij het CLB bevraagt. Ouders kunnen aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden. School en CLB houden bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Verplichte begeleiding
De school en het CLB maken jaarlijks afspraken over de medische onderzoeken (data, leerlingengroepen, plaats van onderzoek, vervoer...) Het CLB heeft de plicht met de schoolorganisatie rekening te houden.
De school heeft de plicht haar volledige medewerking te verlenen aan
- de organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten
- de profylactische maatregelen en het vaccinatiebeleid
- de begeleidingsinitiatieven van het CLB betreffende leerplichtcontrole.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan
- de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke
ziekten.

A/ Systematische contactmomenten ( medisch onderzoek )

Het CLB staat in voor het uitvoeren van het “medisch onderzoek” op gezette tijdstippen. Deze systematische contactmomenten staan gepland in eerste kleuter, eerste leerjaar, vierde leerjaar en zesde leerjaar. Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal u een brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Voor het onderzoek in het eerste kleuter wordt de aanwezigheid van ouders zoveel mogelijk nagestreefd. 10 De ouders of leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde medewerker van het CLB. In dat geval wordt het consult uitgevoerd door ofwel een andere medewerker van hetzelfde CLB, ofwel door een medewerker van een CLB naar keuze, ofwel door een medewerker die niet tot een CLB behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de regering bepaalde bekwaamheidsbewijs. Indien het algemeen of het gerichte consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts van het ander CLB of de arts die niet tot een CLB behoort, de bevindingen aan een arts van het CLB waarbij de school is aangesloten. De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn ten laste van de ouders.

B/ Besmettelijke ziektes en vaccinaties

Maatregelen ivm besmettelijke ziektes en vaccinaties kaderen in het algemeen gezondheidsbeleid. Ouders hebben meldingsplicht aan de school bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen nodig kunnen zijn. De directeur is dan wettelijk verplicht om de CLB-arts te contacteren. De CLB-arts neemt maatregelen voor zover dit nodig is voor de leerling, de klas of de school.

C/ Begeleidingsinitiatieven van het CLB betreffende leerplichtcontrole

Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht (spijbelen). Elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug op school te krijgen.

D/ Het multidisciplinair dossier van uw kind

- Het multidisciplinaire dossier van uw kind bevat alle relevante sociale, psychologische en medische gegevens die over uw kind op het CLB aanwezig zijn. Informatie rond aard, bewaartermijn, rechten ivm deze gegevens, vind je bij het CLB. - Indien uw kind van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB zal het leerlingendossier overgemaakt worden aan het Vrij CLB Waas en Dender. U hoeft daar niets voor te doen. Indien u dit niet wenst, kunt u binnen een termijn van 10 werkdagen verzet aantekenen. Er kan geen verzet worden aangetekend tegen de overdracht van volgende gegevens : identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Dhr Johan Van Acker, directeur van het VCLB Waas en Dender. Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |